זמני תפילה


פרשת ויצא

ערב שבת
16:23    הדלקת נרות
16:28    מנחה
17:11    ערבית
שבת
6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
8:47    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:00    מנחה גדולה
15:15    דף יומי
16:00    מנחה קטנה
17:18    צאת שבת / ערבית
18:30    לימוד הורים וילדים